STM-ENVI

 

2007

PČOV Choustník (TA)

Kompletní rekonstrukce průmyslové čistírny odpadních vod pro zpracovatelský závod Intersnack a.s.
Dodavatelé: Projekt - Eko-eko s.r.o.
Stavební část - Jiří Podhrázský
Technologická část - ENVI-PUR s.r.o.

- provedení dočasného výtlaku kalu a zajištění provozu čov v době odstávek apod.

- bourací práce na původních dosazovacích nádržích:

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

- bednění a tesařské práce:

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

- betonářské práce = úprava dosazovacích nádrží:

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

- výstavba nové dmychárny (ocelová konstrukce s PUR panely)

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

- svařování nerez potrubí DN 50 - 400 mm:

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

- výroba a montáž ocelových lávek:

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

- montáž technologie

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


ČOV ESW Bohemia Košice (TA)

Vzhledem k zvýšení počtu zaměstnanců v závodě ESW Bohemia bylo nutné nahradit stávají ČOV BC 8 za větší BC50. Firma provedla za plného provozu demontáž malé ČOV, dočasné propojení obtokem, zemní práce pro prefabrikovanou jímku obsahující technologii BC 50. Dále bylo provedeno obsypání, utužení a úprava terénu. Pro dmychadlo nové ČOV jsme se vzhledem k termínu realizace rozhodli zřídit betonovou podkladní desku, osazenou prefabrikovaným montovaným pilířem. Pro bezproblémový chod dmychadla byla zhotovena nová el. přípojka.
- původní stav
- zemní a demontážní práce
- přípravné práce
- uložení vlastní ČOV
- napojení ČOV na stávající kanalizaci
- el. přípojka
- technologické zázemí
- terénní úpravy

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Bourání železobetonových stropů Havlíčkův Brod (HB)

Na základě statického posouzení bylo k bourání železobetonu určeno výhradně řezání diamantovou technikou.
- řezání železobetonových stropů o tl. 28-35mm, probíhalo po dvou vrstvách
- v místech kde nebylo možné použít řezačku spár byla nasazena HYDRAULICKÁ STĚNOVÁ PILA s kotouči o průměrech 800 - 1000 mm
- po vybourání stropních výplní bylo nutné přeříznout železobetonové nosníky o průřezu 600 * 850 mm = pro tento úkol byla nasazena opět stěnová pila
- při všech pracích bylo nutné zabezpečit bezpečnost a plynulost prací s ohledem na ostatní řemesla, stav budovy a v neposlední řadě BOZP
- v poslední fázi bylo nutné odstranit dva svilé železobetonové sloupy, pro jejich odstranění byl použit jeřáb
- k bezproblémovému proběhnutí těchto prací přispělo kvalitní technické vybavení, ale především proškolený a zkušený tým specialistů

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Úpravna vody Lednice (BV)

Rekonstrukce pískové filtrace technologii LEOPOLD
- zaměření filtrů
- provedena kompletace technologie
- montáž drenážní technologie do betonového lože
- výroba a montáž nerezového přívodního potrubí pro prací vzduch
- doprava materálu ve stísněných podmínkách
- dokončovací práce
- zkoušky drenážního systému

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Vodojem Vinice (Plzen)

Montáž propojovacího potrubí v nerez oceli DN 400, 500, 600

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 ÚV Plzeň - montáž technologie LEOPOLD

Rekonstrukce pískového filtru v městské úpravně vody
- zaměření filtrů a nového dna filtru
- kompletace technologie
- montáž do betonové směsi
- vrtání otvoru v železobetonu pro nový přívod pracího vzduchu
- montáž vzduchových rozvaděčů
- dokončovací práce

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Přípravné práce pro rekonstrukci půdních prostor ( TA )

- zjištění stavu nemovitosti o dvou nadzemních podlažích
- statické posouzení a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci na komerční a bytové využití
- zastupování investora na úřadech ve věci vyřízení stavebního povolení = získání stavebního povolení s nabytím právní moci
- zahájení přípravných a vyklízecích prací  

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Rekonstrukce střešní krytiny Praha 13

- zpracování projektu rekonstrukce střešní krytiny vzhledem k dosavadnímu stavu, návrh rekonstrukce, zpracování cenové nabídky
- demontáž staré krytiny a laťování, bourání komínů
- vystavění nového odvětrání plynového kotle, opravy štítů a střešních atik
- montáž difúzní folie a kontralatování
- laťování
- klempířské práce
- pokládka betonové krytiny Bramac
- dokončovací práce, odvoz suti, apod.

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Přestavba septikového hospodářství na ČOV 50 EO, výrobní areál Tagrea Tábor

Důvodem rekonstrukce byla náhrada stávajících a nevyhovujících vyvážecích septiků a septiků s přepadem. Po zaměření skutečností a provedení kamerových zkoušek zpracovala firma ENVI - PUR technologický projekt, který s pomocí přečerpávací jímky a výtlačného potrubí protaženého stávající kanalizací bezvýkopovou technologií nahrazuje dva septiky s přepadem, jednou ČOV BC 50 instalovanou v zrekonstruované části septiku.

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI  STM-ENVI

 

1) pro napojení nové ČOV bylo potřeba namontovat do stávající kanalizace DN 400 šachtové dno s odbočkou pro připojení DN 150 a změnu směru výtlačného potrubí s přečerpávací jímky na čov. Kvůli menším průtokům odpadních vod byla celá akce naplánovana na večerní a noční hodiny.


- strojní bourání železobetonové odstavné plochy

- hloubení jam + bylo nutné použít pažení (z důvodů zvláštností a charakteru bylo operativně zvoleno pažení z trámů a fošen)

- vzhledem k neexistující dokumentaci stávajících sítí došlo při strojním hloubení k přetržení místního plastového vodovodního řádu DN 150, které bylo nutné vzhledem k napájení výkrmné stanice drůbeže v co nejkratší době opravit, využili jsme zde dlouholetých zkušeností v technologii a odborných pracovníků v terénu a vzhledem ke skladové dostupnostii byly použity "uni spojky", které budou natrvalo nahrazeny "uni přírubami"

- přerušení stávající kanalizace, uložení šachtového dna

- napojení přítoku ČOV a propojení s kanalizací

- nastavení dna železobetonovými skružemi a obsypání štěrkopískem

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

2) stávající tříkomorový septik byl využit pro vbudování ČOV BC 50

- provedeno bylo vyčištění od kalu, následné otryskání vodním paprskem

- vodotěsnost byla zajištěna v původních přepadových otvorech materiálem "Sika S2, Sika Swell a Sika Grout 314 "a

vyspravením prasklin a trhlin v železobetonové konstrukci materiálem "Sika 4 A Wasserstop "

- následně byla namontována a zprovozněna technologie ČOV BC 50, kterou dodala firma ENVI-PUR

- zakrytí bylo zvoleno plastovými výklopnými poklopy

- terénní úpravy

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

3) pro vzdálenější dílenský provoz byla navrhnuta samostatná ČOV BC 8, která byla namontována v kontejneru, osazena do stávajícího septiku a obsypána

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

4) dopravu části odpadních vod zajištuje čerpací jímka osazená v původním septiku, kde bylo využito gravitačního napojení a přepadového potrubí pro odvod vtlačného potrubí DN 65, které je plněno dvěma kalovými čerpadly

- vyčištění od zbytkového kalu

- strojní bourání železobetonového stropu septiku

- provizorní propojení odpadních vod

- osazení prefabrikované jímky

- propojení nátoku a položení výtlačného potrubí z části bezvýkopovou technologii

- zásypy a hutnění

- povrchové úpravy asfaltováním

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI

 

5) dokončovací práce

- terénní úpravy

- vybetonování odstavné plochy

- obrubníky a chodníčky z dlažby

- asfaltování

- osetí trávníků

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI